Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór kandydatów na udział w działaniach projektowych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” i przeznaczony jest dla 22 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra – będących podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” oraz beneficjentami PCPR . Zgodnie z założeniami projektu osoby uczestniczyć będą w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, poradnictwie prawnym, mediacjach, warsztatach rozwoju osobistego, w zajęciach z trenerem pracy, w kursach zawodowych, szkoleniach oraz płatnych stażach zawodowych. Proponowane formy wsparcia maja na celu podniesienie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

Okres realizacji projektu od 01.08.2020r. do 28.02.2022r.

Całkowita wartość projektu 272 855,00 zł

Wartość dofinansowania projektu:  253 551,00 zł

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.

Treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Regulamin rekrutacji Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację

Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Załącznik nr 5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA TOŻSAMEGO

Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Załącznik nr 7 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 8.ZOBOWIAZANIE UCZESTNIKA-DO-PRZEKAZANIA-INFORMACJI-PO-ZAKONCZENIU PROJEKTU

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu  30 września 2020 r. o godz. 15.30.

Dokumenty należy składać w Biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

ul Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 11.

tel. 85 711 08 23, fax. 85 711 08 61,

 

Serdecznie zapraszamy.

Alicja Rysiejko

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged .