Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 9 września 2020r., zawarto umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1261B Śniczany-Racewo”.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski:

– wniosek Dyrektora ZS w Sokółce o przyznanie zajęć indywidualnego nauczania dla ucznia kl. II a, ze względu na stan zdrowia ;

– wniosek Dyrektora ZSZ w Sokółce o wyrażenie zgody na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia będących na stanie Pracowni Ćwiczeń Technicznych.

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Suchowola, w miejscowości Kopciówka na działkach o numerach 268/2, 292 obręb Kopciówka, na odcinku do drogi powiatowej Nr 14321B do granicy administracyjnej gminy.

Podczas posiedzenia Zarząd zapoznał się z informacją z otwarcia ofert w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wybór dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania na II część zamówienia w ramach usługi „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”.

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy typu SC-W na działce nr 388/1 obr. Cimanie gm. Kuźnica w ramach zadania inwestycyjnego „ Strzelnica w Powiecie”.

opr.KG /fot. JS

image_printDrukuj