Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2020-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w dniu 8.09.2020r. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w MRPiPS z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2020-2021, ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wzorami formularzy wniosków dostępne są jest na stronie:

  • Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1085, ogłoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnoprawnosciami-edycja-2020-2021
image_printDrukuj
Tagged .