Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 17 września 2020r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033,
  • zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2020,
  • zamiaru utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020;

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej;

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Podczas posiedzenia przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sokólskiego, celem zaopiniowania przez Kuratora Oświaty. Została również zawarta umowa z SP ZOZ w Sokółce w sprawie przekazania dotacji w wysokości  3 720 738,92 zł na dofinansowanie robót  budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”. Przedstawiono informację o wynikach negocjacji w zamówieniu z wolnej ręki na dostawę sprzętu AGD i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Sokólski Pododdział Kawalerii” o przewiezienie środkiem transportu należącym do Starostwa Powiatowego w Sokółce 7 – osobowej delegacji Sokólskiego Pododdziału Kawalerii na uroczystość 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej, która odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. w Berżnikach w powiecie sejneńskim oraz wniosek Grupy Inicjatywnej „Święta Woda” przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie w Wasilkowie o dofinansowanie spotkania ekumenicznego „Dnia Jedności Rolniczej”, które odbędzie się w dniu 27 września 2020 r.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Bielsku Białej w związku z realizacją projektu pn. „Górale w wojnie 1920”.

KG

 

image_printDrukuj