Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zstępczej w okresie epidemii COVID- 19

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zstępczej w okresie epidemii COVID- 19” zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonym w środowisku lokalnym, PI 9iv:Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości sług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym powiat sokólski otrzymał środki w wysokości 205.585,00 zł. W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt komputerowy tj. 64 sztuki laptopów z oprogramowaniem, oraz sprzęt audiowizualny tj. 64 sztuk słuchawek z mikrofonem na łączną kwotę 196.243,31 zł. przeznaczony dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz dla Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie  Zakupiono również środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne na kwotę 9.341.69 zł.

W okresie od  dnia 10 września 2020 do dnia 30 września Starosta Sokólski- Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym oraz Członkami Zarządu Powiatu Sokólskiego przekazali łącznie 58 sztuk sprzętu komputerowego oraz środki ochrony indywidualnej.

tekst: PCPR w Sokółce
zdjęcia: Wydział Promocji

image_printDrukuj