Uczniowie SOSW w Sokółce rozwijają się wykorzystując narzędzia TIK

Od września 2020r. w SOSW realizowany jest  projekt „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu realizowanego w poprzednim roku szkolnym. Projekt został dofinansowany ze środków EFS
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120. Wartość projektu: 352939,96, w tym wartość dofinansowania: 334089,96,00 zł. W projekcie bierze udział 36 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 36 uczniów z niepełnosprawnościami.   W ramach działania uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz programowania-robotyki. Biorą również udział w indywidualnych zajęciach rozwijających funkcje poznawcze poprzez Terapię Biofeedback.. Prowadzone są też z uczniami zajęcia rozwijające umiejętności szkolne z wykorzystaniem narzędzi TIK: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze i językowe (dla uczniów z lekką niepełnosprawnością). W ramach zajęć realizowane są również zajęcia rozwijające postawę kreatywną uczniów poprze: zajęcia taneczne, zabawy badawcze w nurcie STEAM (zabawy okołoprogramistyczne z wykorzystaniem maty, zabawy z wykorzystaniem robotów, zabawy badawcze z prostymi eksperymentami), zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, stymulacja polisensoryczna. W ramach dofinansowania zakupione zostaną: zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia nauki programowania/ robotyki, zestaw pomocy multimedialnych do wyposażenia klasopracowni przedmiotowych,  sprzęt multimedialny i sprzęt TIK z oprogramowaniem oraz nastąpi adaptacja pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK w kolejnej pracowni komputerowej.  W ramach dofinansowania zwiększone zostaną kompetencje cyfrowe 16 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2020/2021. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: „TIK w pracy nauczyciela”, „Robot Photon w pracy z uczniem”,  „Cyberzagrożenia i reagowanie na nie” oraz „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących”. W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację uczniów do projektu i rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce serdecznie dziękują Panu Piotrowi RećkoStaroście Sokólskiemu i Zarządowi Powiatu Sokólskiego za wystąpienie z wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski o wsparcie finansowe naszej placówki i zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniom, a nauczycielom podniesienia kompetencji cyfrowych.

Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Zarządowi Województwa Podlaskiego dziękujemy za pozytywną weryfikację wniosku i skierowanie go do dofinansowania.

                                                                                                                        Nauczyciel SOSW  Bożena Rećko

image_printDrukuj