Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 listopada 2020r. Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: ” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- do drogi powiatowej nr 1323B” oraz w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi położonej na działce nr 34, obręb 0039 Polanki, gm. Sokółka.

Podczas posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały:

 • w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim w 2021 roku,

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. ” Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego- Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce do złożenia wniosku o realizacji projektu pt. ”Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce” w ramach Programu Operacyjnego- Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER),

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. ” Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego- Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER ),

 • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Suchowoli do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. ” Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. ” Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER),

 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej na cel publiczny.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski:

 • wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o zabezpieczenie wkładu własnego w planowanym przedsięwzięciu polegającym na przeprowadzeniu robót budowlanych oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów ( OAiT, Oddziału chirurgii ogólnej, Oddziału rehabilitacji i fizjoterapii) udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych, całodobowo oraz jednostek diagnostycznych współpracujących z oddziałami ( Pracownia diagnostyki obrazowej oraz Sterylizacja) oraz zakup aparatury medycznej stosowanej do zabezpieczenia szpitala i dezynfekcji w czasie pandemii koronawirusa;

 • wniosek SP ZOZ WSP w Białymstoku, ZPD w Sokółce dofinansowanie zakupu zakupu pakietów odzieży ochronnej osobistej jednorazowego użytku,

 • wniosek UKS „Start” w Malawiczach o przesunięcie środków z organizacji obozów letnich na poczet zakupu nowego sprzętu narciarskiego,

 • wniosek UKS ” Orliki” w Kamionce Starej o przesunięcie środków z organizacji obozów letnich na poczet zakupu nowego sprzętu narciarskiego,

 • wniosek Combat Sports Academy z Dąbrowy Białostockiej, o przeznaczenie niewykorzystanych środków na zakup sprzętu sportowego,

 • wniosek UKS MIKOLO w Sokółce o przeznaczenie niewykorzystanych środków na zakup sprzętu sportowego.

Zarząd omówił sprawy zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu elektronicznego i komputerów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania przez szkoły. Zatwierdził również wyniki zapytania ofertowego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce i Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

Podczas posiedzenia, Zarząd zawarł umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego w kwocie 20 000 zł oraz umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”.

Zarząd zatwierdził wyniki negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcia wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – projekt pn. ” Zintegrowany program rozwoju kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

KG

image_printDrukuj