Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w drodze oględzin oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu sokólskiego.
Z dnia 28 grudnia 2020
Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy, i zaadresować do zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka z dopiskiem: „OFERTA – wystawianie karty zgonu.”
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2021 do godz. 15:00
image_printDrukuj