XXXIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W XXXIII  Sesji Rady Powiatu Sokólskiego, która odbyła się w trybie zdalnym, wzięło udział 19 radnych. Była to Sesja nadzwyczajna, podczas której poddano pod głosowanie trzy projekty uchwał. Pierwszy z nich- ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego” zreferował Pan Daniel Supronik Dyrektor Wydziału Finansowego.

Kolejny punkt ( 4 w porządku obrad) „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033″ zreferował Pan Daniel Supronik Dyrektor Wydziału Finansowego. ” W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie pn. ” Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” z uwagi na brak wydatków w roku 2020 i przeniesieniem całości realizacji zadania na rok 2021. Zwiększono również deficyt budżetu do kwoty 3 309 736, 61 zł, planując źródła pokrycia przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 177 257,21 zł. Zmianie uległy również kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu, ujęte również w zmienionej uchwale budżetowej. W załączniku Nr 2 do uchwały ” Wykaz przedsięwzięć do WPF” w poz. 1.1.1.4 ujęte zostały wydatki projektu pn. ” Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w kwocie ogółem, wynikającej z podpisanej umowy, łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi zadania, odpowiednio w roku 2021 w kwocie 5 838,27 zł i w roku 2022 w kwocie 5 306,36 zł.” Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Ostatni punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021″ również przedstawił Pan Daniel Supronik Dyrektor Wydziału Finansowego. ” W sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021 po stronie dochodów sytuacja wygląda następująco. W dziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zwiększenia o kwotę 77 533,95 zł dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach ” Programu wyrównywania różnić między regionami III” na realizację programu ” Bez barier (IV)”. W dziale Technika- zwiększenia o kwotę 59 391,63 zł dokonano w związku ze zwiększeniem w roku 2021 dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po stronie wydatków zostały naniesione następujące zmiany. W dziale Drogi Publiczne Powiatowe zwiększenia o kwotę 150 000, 00 zł ( kwota 72 466,05 zł pochodzi z przeniesienia, z zabezpieczonego wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych) dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia, zwiększając wartość zadania pn. ” Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo- Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70 wraz z wykonaniem audytu energetycznego”, zmniejszając zabezpieczony wkład własny na realizację inwestycji na drogach powiatowych. W dziale Technika- zwiększenia o kwotę 164 976,75 zł dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2021 planu niewykonanych w 2020r. Wydatków zadania pn.” Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce”. Kwota 105 585, 12 zł pokryta zostanie z wolnych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystanych w roku 2020. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Na zakończenie głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko który podziękował Radnym oraz podkreślił ich zasługi dla Powiatu-” Nieraz za mało podkreślamy rolę naszych radnych. To, że pozyskaliśmy kwotę ponad 500 tys zł na rentgen w szpitalu w Dąbrowie Białostockiej jest to zasługa Wicestarosty Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego, Jarosława Sulika oraz oczywiście Członka Zarządu Romualda Gromackiego. Bez ich aktywności, wniosków i analizy potrzeb szpitala rentgenu w Dąbrowie Białostockiej by nie było. Wiele dróg, m.in. Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Klimówka, Nomiki, Zaśpicze, bez aktywności Łukasza Moździerskiego, Krzysztofa Krasińskiego, Stanisława Kozłowskiego, Tomasza Potapczyka tych dróg by po prostu nie było. Wydaje mi się, że za mało podkreślamy role radnych i ich pracę na rzecz powiatu. Bez naszych wspaniałych radnych nie byłoby drogi Czepiele- Klimówka- Czuprynowo i wiele innych projektów. Tomasz Potapczyk cały czas zabiega o drogę Popławce- Zalesie. Inwestycje na Zielonym Osiedlu bez Łukasza Moździerskiego, Krzysztofa Krasińskiego, Tomasza Potapczyka nie istniałyby. Cały czas mam niedosyt w informowaniu społeczeństwa w tym zakresie (…)”

Link do XXXIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego: https://www.youtube.com/watch?v=vQS1eBYILQk&t=835s

KG

image_printDrukuj