XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego odbyła się 26 lutego 2021 r. w zdalnym trybie obradowania.

http://sokolka-powiat.pl/2021/02/26/xxxvi-sesja-rady-powiatu-sokolskiego-2/

W sesji uczestniczyło 18 radnych.

Punkty: “Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między Sesjami” oraz “Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2020 r.” przedstawił Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. 

Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu Sokólskiego za rok 2020 zostały omówione i zatwierdzone przez komisje stałe Rady Powiatu Sokólskiego oraz zamieszczone w programie “esesja”. 

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/sprawozdanie-z-pracy-komisji-budzetu-i-finansow-publicznych-za-rok-2020_1131931.pdf

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/sprawozdanie-z-pracy-komisji-ochrony-zdrowia-opieki-spolecznej-i-bezpieczenstwa-publicznego-za-rok-2020_1131932.pdf

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/sprawozdanie-z-pracy-komisji-oswiaty-kultury-i-sportu-za-rok-2020_1131933.pdf

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/sprawozdanie-z-pracy-komisji-rodziny-i-polityki-senioralnej-za-rok-2020_1131934.pdf

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/sprawozdanie-z-pracy-komisji-transportu-rolnictwa-lesnictwa-i-ochrony-srodowiska-za-rok-2020_1131935.pdf

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski za rok 2020 zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce. “… W terminie do 20 stycznia organ prowadzący szkoły sporządza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że płace nauczycieli w Powiecie Sokólskim na jednym szczeblu awansu nie osiągnęły wysokości średnich wynagrodzeń wymaganych przepisami ustawy Karta Nauczyciela. Na szczeblu nauczyciel stażysta różnica ta wynosiła 1807,94 zł. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia dla nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłaca dodatki uzupełniające w terminie do dnia 31 stycznia. Pismo o dokonanie wypłat dodatków uzupełniających zostało wysłane do szkół w dniu 27 stycznia w tym samym dniu również sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego i przesłane dyrektorom szkół i placówek, Przewodniczącemu Rady Powiatu Sokólskiego, RIO oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.”

Punkt kolejny “Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.” zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. “Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie danych o liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej według stanu na pierwszy dzień miesiąca danego roku kalendarzowego. Potrzeba wprowadzenia powyższych zmian wynika z występujących rozbieżności pomiędzy przesyłanymi informacjami o liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w formie papierowej, a liczbą uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazywaną w Systemie Informacji Oświatowej.” – referowała Anna Marta Aniśkiewicz. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Projekt został przegłosowany 17 głosami za, jedna osoba nie głosowała.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033 – punkt zreferowała Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszczatowska: “W Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2021-2033 wprowadzono na podstawie sprawozdań za rok 2020 wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020. Planowany deficyt roku 2021 wynosi 7 529 344,12 zł i planuje się go pokryć:

  • wolnymi środkami w kwocie 5 340 624,74 zł,
  • przychodami z wynikających, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 188 719,38 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 7 083 662,29 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji w latach:

  • w roku 2022 kwotę 1 098 351,58 zł przeznacza się na pokrycia planowanego deficytu,
  • w roku 2023 kwotę 2 000 000,00 zł przeznacza się na pokrycia planowanego deficytu oraz kwotę 1 350 000,00 zł na wykup obligacji ,
  • w roku 2024 kwotę 1 650 000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji,
  • w roku 2025 kwotę 985 310,71 zł przeznacza się na wykup obligacji.

Budżet deficytowy planuje się na rok 2023. Ma to związek głównie z zaplanowanymi znacznymi kwotami inwestycji, w tym wieloletnich. Od roku 2024 planuje się znaczny spadek wydatków majątkowych w celu wypracowania nadwyżki budżetu, która umożliwi pokrycie wykupu obligacji. Wypracowane na koniec roku 2020 wolne środki pozwolą na dofinansowanie pokrycia zaciągniętych zobowiązań do roku 2025.

Jednocześnie dokonano zwiększenia w 2021 r. planu zadania pn. “Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”, przyjmując niewykorzystany plan z 2020 r. 

Zadanie pn. “Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” wykreślono z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z przeniesieniem realizacji całości zadania na rok 2021. 

Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki na rok 2021, ujęte również w zmienionej uchwale budżetowej.”

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, został on przyjęty 16 głosami za, jeden głos wstrzymujący, jedna osoba nie głosowała.

Punkt “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.” zreferowała również Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszczatowska.

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/projekt_uchwaly_w_sprawie_zmiany_budzetu_na_rok_2021_1121475.pdf   

http://api.esesja.pl/zalaczniki/120356/autopoprawka_projekt_uchwaly_w_sprawie_zmiany_budzetu_na_rok_2021_1128547.pdf

Starosta Piotr Rećko zabrał głos w dyskusji na temat w/w projektu uchwały: ”Bardzo państwa proszę o głosowanie za zmianami budżetu dlatego, że jest tam między innymi taki zapis, który wymaga wyjaśnienia. Przystąpiliśmy w dniu dzisiejszym do remontu naszego budynku, który otrzymaliśmy od Gminy Dąbrowa Białostocka. Jest to budynek po starym gimnazjum w Różanymstoku. W pierwszej fazie będą tam warsztaty terapii zajęciowej, a później rodzinne domy dziecka. Chcemy tam przeprowadzić generalny remont z naszą ekipa remontowo-budowlaną, której z całego serca dziękuję za to jak realizuje zadania. Robi to w sposób profesjonalny i śmiem twierdzić, że mamy jedną z lepszych ekip remontowo-budowlanych na Podlasiu. Budynek, który zaczynamy remontować jest sporym obiektem. Jest tam potrzebne ogrzewanie podłogowe dlatego, że chcemy tak jak w Synagodze w Suchowoli wprowadzić pompę ciepła, fotowoltaikę. Na razie jest nam potrzebne 60 tys. zł. Mam nadzieję, że dość szybko uda nam się wyremontować ten budynek…”

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez wszystkie komisje, został on przegłosowany 17 głosami za, jedna osoba nie głosowała. 

W punkcie wnioski, oświadczenia radnych i informacje, radny Jerzy Omielan poinformował o zbiórce, którą przeprowadził na rzecz pogorzelca z Olszanki. “Dzięki ofiarności koleżanek i kolegów radnych udało się zebrać 1100 zł. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i pogorzelców.” 

image_printDrukuj