Kolonie dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego – Augustów / Giżycko – nabór od 10 czerwca

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wypoczynku letnim w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

Poniżej przedstawiamy pełną informację na temat rekrutacji uczestników:

 1. Termin turnusu:

I Turnus Augustów: 12.07.2021 r. – 20.07.2021 r. (9 dni, 8 noclegów);

II Turnus Giżycko: 17.08.2021 r.- 25.08.2021 r. ( 9 dni, 8 noclegów).

 1. Miejsce turnusu:

HOTEL KARMEL w Augustowie, ul. Zarzecze 5, 16-300 Augustów;

Hotel Europa w Giżycku Aleja Wojska Polskiego 37, 11-500 Giżycko

 1. Całkowity koszt turnusu: 1 200 zł/osoba,
 2. Dofinansowanie: Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia
  i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika,
 3. Cel wypoczynku: promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, sportu oraz zdrowego trybu życia.
 4. Koszt turnusu obejmuje: transport, 2,3,4 – osobowe pokoje z łazienką, 5 posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę wychowawców (kadra nauczycielska z wieloletnim doświadczeniem), zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym: wycieczki turystyczno – krajoznawcze (opłata biletów, wejściówek, karnetów wstępu).
 5. Szczegółowe warunki dotyczące rekrutacji uczestników:
 • w turnusie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10 lat (tj. na dzień rozpoczęcia turnusu tj. 12.07.2021 r ; 17.08.2021 r.. dziecko musi mieć ukończone 10 lat) do 16 lat (na dzień zakończenia turnusu tj. 20.07.2021 r; 25.08.2021 r. dziecko nie może mieć ukończonych 16 lat),
 • co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno -rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS – wymagane aktualne zaświadczenie z właściwej placówki KRUS,
 1. Dokumenty rekrutacyjne wymagane naborem:
 • złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku z podpisami rodziców/prawnych opiekunów,
 • złożenie Regulaminu kolonii wraz z załącznikami z podpisami rodziców/prawnych opiekunów,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka przez Stowarzyszenie Towarzystwo „Ziemia Sokólska”,
 • odpłatność za kolonie w wysokości 200 zł na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: „Odpłatność za kolonie w roku 2020” z podaniem imienia/imion i nazwiska dziecka oraz rok urodzenia dziecka, nr konta bankowego: 89 1240 5240 1111 0010 6698 3711 – załączenie dowodu wpłaty,
 • przekazanie darowizny w wysokości 200 zł na konto Stowarzyszenia z dopiskiem: „Darowizna na Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska” z podaniem imienia/imion i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nr konta bankowego: 89 1240 5240 1111 0010 6698 3711 – załączenie dowodu wpłaty.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NNW kierownika kolonii i kadry wychowawców kolonijnych.
 • Organizator nie pokrywa dodatkowego ubezpieczenia NNW uczestników kolonii.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania:

 • pod adresem:
 • w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 3 (parter)
 1. Termin rekrutacji: I nabór od 10 czerwca do 30 czerwca 2021 r. Augustów

II nabór turnus kolonii letnich trwa od 10 czerwca do 30 lipca 2021r. Giżycko

od godziny 9,00 do 12,00

 1. Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 3 (parter).
 2. Dane kontaktowe w sprawie rekrutacji: Pani Iwona Woronowicz tel. 607 509 155 ,
  e-mail: tzsokolska@gmail.com
 3. Organizator dokona wyboru uczestników kolonii w oparciu o kompletnie złożone dokumenty rekrutacyjne. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo udziału w koloniach będą miały dzieci i młodzież nie korzystające dotychczas z kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu danego kandydata na turnus kolonijny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia naboru uzupełniającego
  w przypadku mniejszej od zakładanej ilości kandydatów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kolonii w przypadku otrzymania niższej kwoty dofinansowania z FSUSR oraz ewentualnego odwołania turnusu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. W powyższych przypadkach wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konta bankowe rodziców/opiekunów prawnych uczestników kolonii.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Towarzystwo „Ziemia Sokólska” 

Angelina Aluszyk

Sokółka, 8 czerwca 2021 r.

Formularze do pobrania (word / pdf):

Augustow_KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_2021

Augustow_KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_2021

Gizycko_KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_2021

Gizycko_KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_2021

Oswiadczenie_rodzica_2021_Stowarzyszenie_TZS

Oswiadczenie_rodzica_2021_Stowarzyszenie_TZS

PLANY_REGULAMINY

REGULAMIN KOLONII 2021

REGULAMIN KOLONII 2021

image_printDrukuj