Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od  1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.

Oznacza to, iż rodziny zastępcze ubiegające się o przyznanie świadczenia również muszą złożyć wniosek do ZUS, a nie jak w ubiegłych latach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a jego wypłata będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

Więcej informacji odnośnie programu „Dobry start” można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

image_printDrukuj
Tagged , .