Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 lipca 2021 r. ogłasza nabór kandydatów na udział w działaniach projektowych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie i przeznaczony jest dla 34 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej podstawowej czynności życia codziennego, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo oraz 10 opiekunów faktycznych – osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością; zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych, poprzez uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, wyjazdach integracyjnych, kulturalno – oświatowych, nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań, a także rehabilitację ruchową. Opiekunowie faktyczni skorzystają z pomocy psychologicznej, konsultacji z pracownikiem socjalnym, szkolenia z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji osób niesamodzielnych, instruktażu wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych oraz obsługi sprzętu rehabilitacyjnego.

Całkowita wartość projektu 372 750,00 zł.

Wartość dofinansowania projektu:  328 026,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

REGULAMIN

zał 1 formularz rekrutacyjny 60+

zał 1a formularz rekrutacyjny OF

zał 2 oświadczenie dot. zamieszkania

zał 3 wsparcie tożsame

zał 4 wizerunek

zał 5 rodo

zał 6 – oświadczenie o niesamodzielności

zał 7 oświadczenie o niepełnosprawności

  1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie będą ujęte na liście rezerwowej.

Dokumenty należy składać w miejscu realizacji projektu: Klub „Senior +” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16 – 100 Sokółka

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

Ul: Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

tel. 85 711 08 23, 85 711 08 62,

 

Serdecznie zapraszamy

Alicja Rysiejko

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce