XLIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 24 września 2021 r.

Z uwagi na wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Zarządu o rozpatrzenie przez Radę jako punkt 9a porządku obrad Projektu zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Wniosek został przyjęty przez Radnych.

„Sprawozdanie Starosty z prac zarządu w okresie między sesjami od 27 sierpnia do 24 września 2021 r.” zreferował Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.

Kolejnym punktem sesji była krótka informacja, udzielona przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Potapczyka w sprawie zbiórki w trakcie posiedzenia Rady, datków pieniężnych na rzecz poszkodowanych Dawida Miakisza i Kamila Maksimczyka.

Piotr Rećko Starosta Sokólski udzielił informacji również o Akcji Caritasu pod patronatem ks. Jarosława Ciuchny, we współpracy z ks. Michałem Urbanem. „Akcja ma na celu wspieranie potrzebujących Parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Od początku jej istnienia, akcja przynosi bardzo olbrzymie efekty. Postawiona została puszka Caritasu, każdy kto zechce z czystego serca wesprzeć akcję, ma taką możliwość”.

Punkt „Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania Budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r., o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury” przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

„Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r. uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia ta została wydana również na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r.” – dodała Anna Jolanta Piszczatowska, Skarbnik Powiatu.

Punkt „Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego zreferowała Katarzyna Nowak, Sekretarz.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego.

Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce w Zespole Szkół w Sokółce” przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

„ W przyszłym roku planujemy utworzyć w Zespole Szkół w Sokółce oddział przygotowania wojskowego, w tym celu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia Ministra Obrony Narodowej, dlatego też podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia należy uznać za zasadne” – zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały.

Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

„Po rozpatrzeniu nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale, którą przyjmowaliśmy 27 sierpnia 2021 r., stwierdzono, iż została ona podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, a mianowicie zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informacja półroczna o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, ma uwzględniać stan należności zobowiązań w tym wymagalnych.” – przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały.

Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz policji” przedstawił zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

„Komendant Powiatowej Policji w Sokółce zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe działań policji w celu dofinansowania tzw. patroli ponadnormatywnych, które będą pełnione na terenie Powiatu Sokólskiego. W związku z napływem imigrantów spoza Europy, nielegalnie przekraczających granicę polsko-białoruską oraz mając na uwadze dążenie do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sokólskiego zachodzi potrzeba zapewnienia większej ilości patroli celem skutecznego zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom. Dodatkowe kontrole będą pełnione przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w czasie wolnym od służby” – przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały.

Po przerwie punkt „ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 zreferowała Katarzyna Nowak, Sekretarz. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z doposażenia stanowiska pracy na środki podjęcia działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej.

Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały.

Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033” zreferowała Anna Jolanta Piszczatowska, Skarbnik Powiatu Sokólskiego.

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 dokonano zwiększenia w 2021 r. planu wydatków zadania wieloletniego pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną” w związku z wyższą po przetargu wartością zadania. Stosownych zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71 400 zł zwiększając część oświatową subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia l6 września 2021r. z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów. Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2021, ujęte w uchwale budżetowej.

Uchwała została przyjęta.

Kolejny przedstawiony punkt przez Annę Jolantę Piszczatowską Skarbnik Powiatu Sokólskiego brzmiał:

„ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.”

 budzet-autopoprawka-2_1391830.pdf (esesja.pl)

Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały.

oprac. Sylwia Matuk

image_printDrukuj