Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu… Czytaj Dalej Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert na powierzchnie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 r. rozstrzygniecie_konkursu-21112017105858

!! UWAGA !!

PARKING PRZY STAROSTWIE OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DNIU 10.11.2017 W ZWIĄZKU Z II BIEGIEM NIEPODLEGŁOŚCI- Sokółka 2017

Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Do dnia 30 LISTOPADA 2017 r. przyjmujemy wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2… Czytaj Dalej Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił z dniem 19 października 2017 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli, w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21 (w załączeniu Uchwała Nr 401/2017 z dnia 19… Czytaj Dalej ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w… Czytaj Dalej Otwarty Konkurs Ofert

Informacja Starosty Sokólskiego o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Starosta Sokólski informuje Od 1 października 2017 r. w związku ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jakie wprowadza tzw. sieć szpitali, świadczenia opieki zdrowotnej w tym zakresie na terenie powiatu sokólskiego realizują: 1. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15 – tel.: 85 712 33 17, 511 955… Czytaj Dalej Informacja Starosty Sokólskiego o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej