Ogłoszenie (składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg)

Starosta Sokólski działając na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Zaprasza do składania ofert na: „Usuwanie pojazdów (o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne) z dróg […]

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu […]

Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert na powierzchnie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 r. rozstrzygniecie_konkursu-21112017105858

!! UWAGA !!

PARKING PRZY STAROSTWIE OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DNIU 10.11.2017 W ZWIĄZKU Z II BIEGIEM NIEPODLEGŁOŚCI- Sokółka 2017

Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Do dnia 30 LISTOPADA 2017 r. przyjmujemy wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 […]