Informacja – prace remontowe w Urzedzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

  W dniu 26 stycznia 2018r., w związku z trwającymi pracami remontowymi, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej będzie czynny do godziny 12:00 W związku z powyższym, skróceniu ulegną też godziny pracy Starostwa Powiatowego – Ośrodka Zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej. Zainteresowanych w godz. Od 12.00 do 15.30 zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marszałka […]

[UWAGA!] NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 16 stycznia 2018 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 r. wynosi 100 000 zł. Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 15.00.   Informacji dotyczących […]

UWAGA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ogłasza nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, […]

Ogłoszenie (składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg)

Starosta Sokólski działając na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Zaprasza do składania ofert na: „Usuwanie pojazdów (o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne) z dróg […]

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu […]