XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Wczoraj (13.06) o godzinie 16:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Podczas sesji zostały rozpatrzone następujące projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016r, projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości komunalnych,… Czytaj Dalej XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Rada Powiatu Sokólskiego kadencja 2014 – 2018

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Do wyłącznej właściwości rady powiatu, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym należy: 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, 3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,… Czytaj Dalej Rada Powiatu Sokólskiego kadencja 2014 – 2018

Zarząd Powiatu Sokólskiego

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W skład Zarządu wchodzą: Piotr Rećko – Starosta Sokólski tel. 85 711 08 76, interesantów przyjmuje w poniedziałki od 8:30 do 16:30; Jerzy Białomyzy… Czytaj Dalej Zarząd Powiatu Sokólskiego