Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez pracowników, w zależności od zgłaszanych przez podopiecznych potrzeb. Petenci są szczegółowo informowani o swoich uprawnieniach, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej. Ta forma pomocy skierowana jest szczególnie do stałych podopiecznych (rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne), natomiast w miarę możliwości wszystkim osobom zainteresowanym udzielane są informacje o przysługujących im uprawnieniach i przywilejach, jak również możliwościach uzyskania odpowiedniej pomocy we właściwych instytucjach.

Linki: