Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Andrzej Wnukowski 59
II piętro
857110824
Kierownik Referatu Geologii Diana Anna Łabieniec 60A
II piętro
857110845
 • Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
 • Wydawanie koncesji na wydobywanie bez użycia materiałów wybuchowych kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3.
 • Wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu.
 • Wzywanie przedsiębiorców do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub wypełnienia warunków koncesji oraz cofanie koncesji albo ograniczanie jej zakresu bez odszkodowania w przypadku niezastosowania się do wezwania.
 • Wydawanie decyzji o wygaśnięciu koncesji.
 • Przyjmowanie dokumentacji geologicznej.
 • Przyjmowanie od wykonawców robót geologicznych zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
 • Ustalanie opłaty eksploatacyjnej prowadzącemu wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
60A
II piętro
857110845
Kierownik Referatu Leśnictwa Diana Anna Łabieniec 60A
II piętro
857110845
 • prawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny.
 • Wykonywanie czynności związanych z zawieraniem porozumień w sprawie powierzenia nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonywania w imieniu Starosty Sokólskiego oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowywaniem gruntu rolnego na grunt leśny.
 • Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wyrażanie zgody na pozyskiwanie przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa drewna niezgodnie z planem urządzania lasu, w związku z wystąpieniem przypadków losowych.
 • Wydawanie decyzji o zmniejszeniu ekwiwalentu w przypadku nabycia praw do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będącym współwłaścicielem gruntu rolnego przeznaczonego do zalesienia.
57
II piętro
857110812
Kierownik Referatu Rolnictwa Agnieszka Kowalewska 58
II piętro
857110858
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
 • Rozliczanie czynszu dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie między nadleśnictwami i gminami.
 • Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
56
II piętro
57
II piętro
857110859

857110812

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Ewa Charytoniuk 57
II piętro
857110812
Wydawanie pozwoleń, zezwoleń, decyzji, prowadzenie postępowań, nadzoru, rejestrów, przyjmowanie zgłoszeń, w zakresie ochrony środowiska 57
II piętro
857110812
Kierownik Referatu Architektury

Zastępca Kierownika

 

Krzysztof Gudalewski

58
II piętro
857110829