Wydział Rozwoju i Promocji

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Referat Promocji 60
II piętro
857110850
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o powiecie oraz prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem usług w tym zakresie;
 • publikacja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z mediami;
 • organizowanie obchodów świąt narodowych i państwowych, a także koordynowanie współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
 • prowadzenie podmiotowej strony internetowej starostwa oraz profili Starostwa w mediach społecznościowych
60
II piętro 76
II piętro
857110850

857110851

Kierownik Referatu Kultury oraz Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk 64
II piętro
857110821
 • organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej powiatu, sprawowanie mecenatu powiatu nad działalnością kulturalną – wspieranie i promowanie twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej;
 • przygotowywanie materiałów w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami i określenia wysokości tych stypendiów;
 • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych wspieranych przez powiat lub objętych patronatem organów powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
64
II piętro
857110821
Kierownik Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk 64
II piętro
857110821
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem przez Powiat warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
 • prowadzenie ewidencji i nadzoru uczniowskich klubów sportowych;
 • prowadzenie ewidencji i nadzoru klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • przygotowywanie materiałów w celu określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych zawodnikom, za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowanych ze środków budżetu Powiatu; organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu; przygotowywanie porozumień, umów na dofinansowanie z budżetu Powiatu z zakresu kultury i sportu;
 • przygotowywanie porozumień, umów na dofinansowanie z budżetu Powiatu z zakresu kultury i sportu; opracowuje kalendarz imprez sportowych i związanych z propagowaniem kultury fizycznej, wspieranych przez Powiat lub objętych patronatem organów Powiatu.
85
III piętro
857110821
Kierownik Referatu Rozwoju Joanna Eliza Bieszczad 64
II piętro
857110821

 

 • planowanie i prowadzenie polityki rozwoju Powiatu, opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Powiatu oraz programów i innych dokumentów programowych Powiatu, określonych w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • pozyskiwanie krajowych i unijnych środków finansowych na zadania realizowane przez Powiat oraz monitorowanie realizacji zadań zawartych w strategii, planach rozwoju oraz innych dokumentach programowych Powiatu, określonych w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
64
II piętro
857110821

 

Kierownik Referatu Informatyzacji Paweł Januszkiewicz 110
III piętro
857110865
 • Referat Informatyzacji