Fundacja „Akademia Sportu Falcon”

ul. W. Broniewskiego 30;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000449523 z dnia 31.01.2013
Obszar działania: Kraj.

Główne cele:

 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • zapewnienie szkolenia młodzieży trenującej piłkę nożną i inne dyscypliny sportu,
 • wspieranie działalności dobroczynnej,
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • rozwój wolontariatu w sporcie,
 • integracja osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.

Sposób realizacji celów:

 • organizacja szkoleń sportowych, opieka nad zawodnikami oraz stwarzanie godnych warunków wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników,
 • dążenie do zapewniania wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy,
 • organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz uczestniczenie w państwowym i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych,
 • propagowanie rozwoju kultury fizycznej oraz rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 • organizowanie szkoleń oraz obozów dla zawodników, instruktorów oraz działaczy,
 • zarządzanie obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym, dbanie o ich prawidłową eksploatację, rozbudowę, modernizację i konserwację,
 • współdziałania w zakresie rozwoju piłki nożnej oraz innych form sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 • organizowanie opieki medycznej, psychologiczne i rehabilitacyjnej dla zawodników i trenerów,
 • prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, między innymi alkoholizmowi i narkomanii.