Fundacja „Gama”

ul. Gen. N. Sulika 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000318498 z dnia 26.11.2008
kontakt: 85 712 02 85;  fundacjagama@gmail.com
obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania gwarantujące przestrzeganie praw człowieka.

Sposób realizacji celów:

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami on uregulowanie prawne  gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia,
 • inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy,
 • działalność edukacyjna, wydawnicza, publicystyczna i poligraficzna,
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej, i akademickiej, oraz w zakładach pracy,
 • wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej,
 • rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 • wspieranie młodzieży, podnoszenie poziomu świadomości oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzację osiągnięć i dokonania młodzieży,
 • organizowanie imprez kulturowych; Tagi, pokazy, festiwale,
 • współpraca z organizacjami i organami władzy państwowej.