Fundacja „Madmoth Publishing” w Sidrze

ul. Różanostocka 30;
16-124 Sidra
Nr KRS 0000561500 z dnia 02.06.2015
Obszar działania: Kraj.

Główne cele:

działalność oświatowo-edukacyjno-kulturalno-artystyczna, w szczególności: promocja czytelnictwa, rozwoju działalności artystycznej oraz promocja twórczości zwłaszcza fantastyki, komiksu i horroru ze szczególnym naciskiem na twórczość lokalną mieszkańców gminy Sidra i województwa podlaskiego, a także promocja młodych twórców i debiutantów w dziedzinie literatury fantastycznej.
Sposób realizacji celów:

1. Poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 • organizacja imprez promujących czytelnictwo i kulturę, organizacja festiwali, konwentów,
 • organizacja gier miejskich, spotkań tematycznych; spotkań z autorami; spotkań promocyjnych, dyskusji panelowych, warsztatów artystycznych, konferencji, spektakli, happeningów,
 • krajowych i zagranicznych wyjazdów naukowych,
 • działania na rzecz upowszechniania kultury słowa pisanego i promocja czytelnictwa,
 • prowadzenie warsztatów z zakresu promocji kultury, zwiększania kreatywności, wspierania aktywności młodzieży w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania form kulturowych jako
 • rodzaju spędzania wolnego czasu,
 • wszelkich innych przedsięwzięć związanych z kulturą, pobudzających rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej zwłaszcza: upowszechnianie form kulturowych jako
 • rodzaju spędzania wolnego czasu; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sportu; promocja i organizacja wolontariatu,
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi na terenie kraju i za granicą poprzez realizację wspólnych projektów, programów i badań kulturalnych i naukowych,
 • współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
 • działalność edukacyjna, naukowa, wydawnicza, literacka, translatorska i artystyczna oraz promocja takiej działalności,
 • udzielanie stypendiów i nagród pisarzom, grafikom i twórcom; udzielanie rezydencji dla pisarzy, tłumaczy, wydawców i menadżerów literackich związanych z literaturą fantazy, horrorem,
 • skupianie wokół idei MadMoth Publishing osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą,
 • inne działania zbieżne z podstawowymi celami fundacji.

2. Poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:

 • wydawanie twórczości pisarzy i grafików, których działalność jest zbieżna z celami fundacji, w szczególności zaś obiecujących debiutantów oraz talentów z województwa podlaskiego.
 • Przygotowywanie, wydawanie i sprzedaż publikacji – zwłaszcza literatury fantastycznej, horroru, komiksu, literatury dla dzieci, publikacji wielojęzycznych – w tym edukacyjnych,
 • przygotowanie, wydanie i sprzedaż gier planszowych,
 • działalność edukacyjna, naukowa, wydawnicza, literacka, translatorska i artystyczna oraz promocja takiej działalności,
 • organizacja i realizacja kampanii promocyjnych i PR,
 • outsourcing oraz świadczenie usług w tym doradczych na rzecz partnerów o zbieżnym profilu działalności i realizacja projektów partnerskich.