Fundacja Pomocy Zwierzętom „Vita Canis”

Puciłki 31;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000546063 z dnia 27.02.2015
Obszar działania: Kraj
Główne cele:

 • upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz właściwego humanitarnego odnoszenia się do zwierząt,
 • niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schronisku,
 • udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym prowadzącym działalność w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom,
 • działalność adopcyjna zwierząt,
 • wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności propagowanie wiedzy i działania na rzecz ograniczenia populacji zwierząt,
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,
 • prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca oraz wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom, w tym bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji,
 • organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości na temat praw zwierząt oraz korzyści płynących z zabiegu sterylizacji,
 • organizacja działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, zwłaszcza poprzez realizację programu sterylizacji,
 • współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest ochrona zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom, w tym bezdomnym i skrzywdzonym,
 • zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnianych przestępstwach,
 • występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
 • finansowanie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt poprzez zakup i przekazywanie temu schronisku wyżywienia, leków, sprzętów, zapewnienie opieki weterynaryjnej,
 • inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów fundacji.