Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Pl. Kościuszki 9;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000026308 z dnia 28.03.2000
Kontakt: 85 711 57 00;  fundacja@sfl.org.pl
Obszar działania: Świat

Główne cele:

 • działania sprzyjające rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
 • poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych,
 • prowadzenie i wspieranie finansowe imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności lokalnej,
 • prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu,
 • powadzenie programów stypendialnych, wspieranie naukowych programów, finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją,
 • finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 • wspieranie rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.