Fundacja „Swobodny Oddech”

Białousy 15;
16-130 Janów
Nr KRS 0000481950 z dnia 21.10.2013 r.
Kontakt: 791 095 599,  fundacja.swobodnyoddech@gmail.com
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • pozostała  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • działalność agencji reklamowych,
 • działalność portali internetowych,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • działalność fotograficzna,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Sposób realizacji celów:

 • utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, między innymi poprzez: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również
 • niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
 • świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych osób zamieszkałych, jak również niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
 • działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej,
 • propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.