Fundacja „Swobodny Oddech”

Białousy 15;
16-130 Janów
Nr KRS 0000481950 z dnia 21.10.2013 r.
Kontakt: 791 095 599,  fundacja.swobodnyoddech@gmail.com
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • działalność fizjoterapeutyczna,
  • działalność paramedyczna,
  • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • pozostała  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  • działalność agencji reklamowych,
  • działalność portali internetowych,
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • działalność fotograficzna,
  • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Sposób realizacji celów:

  • utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, między innymi poprzez: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również
  • niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
  • świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych osób zamieszkałych, jak również niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
  • działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej,
  • propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.