Fundacja „Villa Sokrates”

ul. Sokólska 9;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000337556 z dnia 14.10.2009
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dorobku pisarza i publicysty Sokrata Janowicza,
 • sprzyjanie krajowym i międzynarodowym działaniom i kontaktom twórczym pisarzy, wydawców, dziennikarzy, artystów i naukowców na rzecz kultury białoruskiej jak też kultury polskiej i
  europejskiej,
 • podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce,
 • wspieranie i realizowanie działań mających na celu ochronę historycznie ukształtowanego owego i przyrodniczego krajobrazu regionu wschodniej Białostocczyzny,
 • przełamywanie barier społecznych w wielokulturowym społeczeństwie regionu.

Sposób realizacji celów:

 • gromadzenie i porządkowanie twórczego dorobku Srokata Janowicza i związanych z nim pamiątek, dokumentów i materiałów,
 • działania na rzecz kultury białoruskiej i jej europeizacji ze szczególnym uwzględnieniem literatury, w tym polskiej literatury białoruskiej,
 • inicjowanie, realizowanie i wspieranie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce,
 • przeciwdziałanie postawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu,
 • wspieranie i realizowanie działań mających na celu ochronę historycznie ukształtowanego kulturowego i przyrodniczego krajobrazu regionu wschodniej Białostocczyzny.