Klub Jeździecki BIK

Gieniusze 9;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000188722 z dnia 20.01.2004
Kontakt: 085 711 18 65

Obszar działania: województwo

Główne cele:

 • popularyzacja walorów rekreacji, hipoterapii i sportu konnego,
 • organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii,
 • rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii,
 • tworzenie i udostępnianie członkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej,
 • współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju,
 • kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu,
 • ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego,
 • rekreacja i rozwijanie celów statutowych polskiego związku jeździeckiego.

Sposób realizacji celów:

 • propagowanie rozwoju rekreacji, hippoterapii i sportu konnego na terenie działania, z współdziałaniem z instytucjami, organizacjami, i osobami fizycznymi,
 • organizowanie zawodów, imprez rekreacyjno sportowych, jak również branie udziału w różnych podobnych imprezach,
 • rozwijanie w różnych formach propagandę sportu, hippoterapii, rekreacji i turystyki konnej,
 • współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
 • organizowanie i współuczestniczenie w konkursach, seminariach, obozach, na których szkoli się działaczy, organizatorów i instruktorów,
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-sportowych na terenie swego działania, wspomaganie osiągania celów statutowych.