Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Kol. Kuryły 3
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000112178 z dnia 11.05.2002
kontakt: 85 711 20 49; kuryly@poczta.onet.pl

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi województwa, zwłaszcza zaś przez turystykę,
 • pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,
 • wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 • zabieganie o pomoc finansową i rzeczową ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • tworzenie systemów finansowania i udzielania gwarancji kredytowych, w szczególności: spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, lokalnych funduszy inwestycyjnych i gwarancyjnych,
 • współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, w tym mniejszości narodowych.

Sposób realizacji celów:

 • propagowanie idei agroturystyki,
 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechniania informacji przede wszystkim turystycznej,
 • współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami naukowymi, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granica w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza na terenach wiejskich,
 • propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki, jako dodatkowego źródła dochodu rolników,
 • organizowanie kursów, wykładów, konferencji, zjazdów, wystaw,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjno – wydawniczej.