Podlaskie Stowarzyszenie „Axis Mundi” w Wierzchlesiu

Wierzchlesie 80;
16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000279440 z dnia 30.10.2012

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • promowanie i podejmowanie działań na rzecz zachowania spuścizny kulturowej i naturalnej Polski, a w szczególności Podlasia,
 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących teren Podlasia,
 • podejmowanie działań służących rozwojowi świadomości lokalnej, przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców Podlasia,
 • działanie na rzecz młodzieży, kobiet, osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych defaworyzacją ze względu na pochodzenie społeczne oraz
 • środowisk zagrożonych problemem uzależnień,
 • zaangażowanie w rozwój i kształtowanie życia kulturalnego i społecznego regionu,
 • działanie na rzecz rozwoju turystyki kulturowej i ekologicznej, jako formy promocji regionu,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
 • współpraca z władzami państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, lokalnymi samorządami, administracją terenową, placówkami oświaty, środowiskami
 • naukowymi, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, a także związkami wyznaniowymi i kościołami,
 • prowadzenie ośrodka realizującego cele statutowe,
 • organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów i spotkań,
 • organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festiwali,
 • organizowanie wymian oraz warsztatów edukacyjnych, artystycznych, ekologicznych, kulturowych, a także sportowych,
 • prowadzenie akcji promocyjnych,
 • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców Podlasia, lub osób działających na rzecz tego regiony,
 • działalność wydawnicza.