Sidrzańskie Towarzystwo Gospodarcze

ul. Rynek 5;
16-124 Sidra
Nr KRS 0000106052 z dnia 10.04.2002

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • popularyzacja zasad nowoczesnej gospodarki rynkowej,
 • ochrona praw członków stowarzyszenia,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji rozwoju gospodarczego gminy,
 • pomoc zainteresowanym w rozwoju agroturystyki,
 • pielęgnowanie tradycji kulturowych,
 • rozwój gospodarczy i społeczny gminy Sidra,
 • udzielanie pomocy prawnej i rzeczowej członkom stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności gospodarczej firm,
 • organizowanie życia koleżeńskiego członków stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

 • popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa gminy,
 • kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad opłacalnością produkcji rolnej,
 • upowszechnianie wiedzy rolniczej i szerzenie kultury rolnej,
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • popieranie i rozwijanie przedsiębiorczości,
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagraniczny.