Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kulturowe Igryły”

Igryły 9;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000396438 z dnia 19.09.2011

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.
 • wspieranie rozwoju samorządności lokalnej.

Sposób realizacji celów:

 • wyrównanie dysproporcji społecznych,
 • współpraca z innymi organizacjami, kościołem, związkami zawodowymi, realizowanie zadań związanych z pozyskaniem środków finansowych,
 • zwiększanie atrakcyjności miejscowości, i gmin, oraz ich promocja,
 • propagowanie idei etycznych-moralnych, oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę, środowisko i otoczenie,
 • działania na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych,
 • działania na rzecz edukacji, nauki, wychowania, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki,
 • organizowanie zajęć terapeutycznych, wolontariat, przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii, i hazardowi,
 • działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów UE,
 • pozyskiwanie podmiotów gospodarczych do akcji charytatywnych, działalność charytatywna,
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacja pielgrzymek rowerowych.