Stowarzyszenie „Klub Miłośników Sidry”

ul. Kalwińska 5;
16-124 Sidra
Nr KRS 0000302138 z dnia 03.04.2008

Obszar działania: gmina

Główne cele:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, oświatowego, sportowego i gospodarczego gminy Sidra,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz gminy Sidra,
 • rozwijanie działalności statutowej w środowiskach młodzieżowych,
 • działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych.

Sposób realizacji celów:

 • działalność kulturalna, czyli działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów  i dóbr kultury,
 • współdziałanie z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców gminy Sidra,
 • prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i integracyjnej,
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • opinie i postulaty członków stowarzyszenia dotyczące rozwoju gminy Sidra.