Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000280690 z dnia 16.05.2007

Obszar działania: kraj

Sposób realizacji celów:

 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich,
 • opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW 2007-2013, dla gmin objętych obszarem działania stowarzyszenia,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin,
 • promocja obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich położonych na terenie gmin,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich położonych w gminach,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich położonych w gminach.

Główne cele:

 • podtrzymywanie tradycji, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
 • wspieranie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspieranie procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.