Stowarzyszenie „Mecenas” w Krynkach

ul. Graniczna 1;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000481970 z dnia 28.10.2013

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • inicjowanie, promocja, wspieranie, upowszechnianie lub pogłębianie i zrównoważony rozwój:
 • demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego,
 • inicjatyw w zakresie prawidłowej legislacji. Praworządności, legalizmu i przestrzegania prawa oraz świadomości prawnej obywateli, ochrony praw człowieka, obywateli i konsumentów,
 • mieszkańców i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem członków, kadry, instytucji i osób współpracujących ze stowarzyszeniem,
 • instytucji sektora publicznego, prywatnego i społecznego, tj. urzędów publicznych, przedsiębiorstw, organizacji,
 • dialogu i współpracy środowisk publicznych, społecznych, gospodarczych i akademickich, w tym urzędów publicznych szczebla centralnego i samorządowego za partnerami, tj. szkołami,
 • uczelniami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
 • systemu edukacji i nauki z uwzględnieniem edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego, formalnego i nieformalnego,
 • integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
 • dobrych praktyk w działalności profesjonalnej i nieprofesjonalnej, kierowania oraz zarządzania różnorodnymi organizacjami, procesami i projektami,
 • innowacyjnych rozwiązań w sferze publicznej, społecznej i gospodarczej,
 • ekonomi i ekonomiki publicznej, gospodarczej i społecznej,
 • regionów, wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw na obszarze gmin wiejskich i miejskich województwa podlaskiego,
 • rynku pracy i zatrudnienia z uwzględnieniem jego różnorodnych form prawnych, aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • opieki społecznej, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.