Stowarzyszenie „Q Pomocy”

ul. Os. Centrum 18;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000542543 z dnia 06.02.2015

Obszar działania: kraj
Główne cele:

 • działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należytych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia,
 • podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, relaksacyjnych, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom niepełnosprawnym,
 • wspieranie działań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce,
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji i oświaty osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych oraz osób objętych działalnością stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej rehabilitacji, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli oraz integracja m.in. takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni i inne grupy społeczne wymagające wsparcia, poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez stowarzyszenie i wolontariuszy,
 • organizowanie wypoczynku, czasu wolnego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom niepełnosprawnym, rozwijanie i upowszechnianie turystyki i kulturoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych możliwych źródeł.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca przy realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce poprzez udzielanie różnych form wsparcia,
 • współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
 • świadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom, w tym pomocy materialnej,
 • zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkań chronionych,
 • gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń, pomocy,
 • organizowanie szkoleń, kursów i konferencji związanych z problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych,
 • rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych, a także ich opiekunów oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
 • redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw,
 • organizowanie spotkań i innych imprez okolicznościowych,
 • promocja i organizacja wolontariatu, lokalnej twórczości kulturalnej,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i z innych możliwych źródeł.