Stowarzyszenie „Rolnicy Ziemi Sokólskiej”

ul. Sokólska 5;
16-123 Kuźnica
Nr KRS 0000573916 dnia 03.09.2015

Obszar działania: kraj. Stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.

Główne cele:

 • inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do zróżnicowanego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i agroturystyki,
 • promowanie postaw obywatelskich mogących przyczynić się do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w decydowaniu o kierunkach rozwoju, poprawie warunków ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • wspieranie działań służących poprawie jakości produktów i usług, transferowi fachowej wiedzy, umiejętności i technologii, uzyskiwaniu krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz poprawie marketingu i dotarciu do rynków zbytu produktów rolnych,
 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu współczesnych problemów wsi, pomoc w ochronie szeroko pojętych interesów społeczności lokalnych,
 • wspieranie gospodarstw rolnych w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności, a także aktywizacja lokalnych społeczności wiejskich w tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy,
 • badanie, rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych technik i rozwiązań w dziedzinie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa,
 • upowszechnianie zrównoważonej gospodarki łowieckiej i pozyskiwania zwierzyny w zgodzie z poszanowaniem podstawowych praw właścicieli gruntów.

Sposób realizacji celów:

 • pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową,
 • organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia w zakresie wzorcowego gospodarowania łowiskami, prowadzenia gospodarstw rolnych oraz osiągnięć z zakresu rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
 • udzielanie pomocy właścicielom gospodarstw,
 • wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie interesów rolników w kwestii szkód łowieckich,
 • organizowanie wystaw, szkoleń i innych form promujących cele stowarzyszenia.