Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Choróżowce

Jaginty 30;
16-205 Nowy Dwór
Nr KRS 0000262053 z dnia 16.08.2006

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionalnego,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • wyrównywanie dysproporcji cywilizacyjnych i gospodarczych poszczególnych regionów Polski,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich u niepełnosprawnych.

Sposób realizacji celów:

 • inicjowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, w tym współpracę międzynarodową,
 • upowszechnianie nauki, kreowanie polityki, rozwój wsi i promowanie regionu,
 • działania na rzecz polityki w zakresie tworzenia więzi międzyludzkich, integrujących społeczeństwo, współpraca z podmiotami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi, biznesowymi i kulturalnymi,
 • kształcenie zawodowe, i wspieranie inicjatyw gospodarczych, działań na rzecz produktów regionalnych,
 • działania wspierające i promujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
 • wspieranie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój turystyki, agro i ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego,
 • uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 • poszukiwanie partnerów dla społeczności lokalnych w innych regionach Europy i świata.