Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość życia”

ul. Solidarności 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000101679 z dnia 21.03.2002

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Sposób realizacji celów:

  • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa,
  • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, a także organizowanie różnorodnych form doradztwa i opieki prawnej,
  • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego,
  • zachęcanie różnych osób do podejmowania działań w charakterze wolontariuszy, tworzenie warunków dla ich działalności.