Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Os. Buchwałowo 10;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000360596 z dnia 09.07.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, ich rodzin, w szczególności poprzez realizacje zadań w sferze:

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej o raz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. działalności charytatywnej,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie i prowadzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości,
 • rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
 • rozwijanie u osób niepełnosprawnych psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego,
 • udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym a także organizowanie różnorodnych form doradztwa i opieki prawnej,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki i udziału w kulturze i rekreacji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa,
 • tworzenie warunków włączenia dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty,
 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie i ochronę wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i Prawosławnym oraz innymi związkami wyznaniowymi, a także  placówkami i osobami fizycznymi,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz rodziców osób niepełnosprawnych.