Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Podlasia „Babie Lato” w Lipowym Moście

Lipowy Most 12;
16-030 Supraśl
Nr KRS 0000270190 z dnia 28.12.2006

Obszar działania: świat

Główne cele:

działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Podlasia poprzez pracę w obszarach:

 1. promocja gminy i miejscowości, w tym głownie ich walorów turystycznych
 2. upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Podlasia,
 3. wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania twórczych zainteresowań kobiet,
 4. wyrównywanie zawodowych szans kobiet,
 5. promowanie utalentowanych kobiet,
 6. wspieranie kobiecych inicjatyw w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
 7. przeciwdziałanie i walka z bezrobociem,
 8. rozwijanie współpracy z regionami partnerskimi oraz organizacjami i instytucjami z Litwy, Białorusi i Ukrainy,
 9. rozwijanie kultury, sportu i turystki,
 10. programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie konferencji, targów, sympozjów, imprez kulturalnych, szkoleń, kursów, i spotkań z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej; w tym wydawanie katalogów, informatorów, magazynów i innych druków promujących Podlasie,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocja Podlasia, z aktywnym wykorzystaniem mediów,
 • pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych od przedsiębiorców, osób prywatnych, organizacji rządowych i pozarządowych a także fundacji na realizację celów stowarzyszenia,
 • inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla Podlasia,
 • doradztwo i wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.