Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej

Gliniszcze Wielkie 62;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000276118 z dnia 12.03.2007
Kontakt: 85 711 25 28

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • wpływ na rozwój lokalnej społeczności i poprawy warunków bytowych,
 • wdrożenie nowych kierunków polityki Unii Europejskiej,
 • podwyższanie stopnia świadomości rolników w kwestiach unijnych,
 • propagowanie korzyści i możliwości wynikających z funduszy UE,
 • zaznajomienie ze standardami unijnymi wobec organizacji gospodarstw,
 • wpływ na modernizację i unowocześnianie produkcji rolnej,
 • objaśnienie wymogów unijnych w kwestiach środowiskowych, dobrostanu zwierząt itp.,
 • organizowanie szkoleń i spotkań podnoszących najistotniejsze problemy i trudności w rolnictwie,
 • pomoc w zrzeszaniu się rolników – integrowanie środowiska rolniczego,
 • pomoc w tworzeniu grup producenckich,
 • doradztwo w kwestiach upraw ekologicznych,
 • rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich,
 • społeczne udzielanie porad prawnych,
 • organizowanie spotkań ze środowiskiem eksperckim,
 • tworzenie programów chroniących lokalne dziedzictwo kulturalne,
 • pozyskiwanie funduszy unijnych, a także inwestorów na rzecz odnowy lokalnych pomników przyrody,
 • tworzenie publikacji i krótkich zapisów o historii, przewodników po ziemi sokólskiej,
 • promocja regionalnych produktów tutejszego rzemiosła,
 • postulowanie utworzenia sklepu internetowego z regionalnymi produktami, wyrobami lokalnego rzemiosła,
 • promocja turystyki regionalnej,
 • doradztwo w zakresie agroturystyki,
 • umocnienie więzi miedzy mieszkańcami gminy Sokółka i rozbudzenie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z przedstawicielami władz lokalnych,
 • współpraca z ARiMR ODR, kołami rolniczymi, szkołami i ośrodkami szkoleniowymi,
 • poszerzanie zaplecza eksperckiego,
 • podwyższanie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie funduszy europejskich,
 • udział w konferencjach i kongresach,
 • organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych,
 • opracowywanie programów mających na celu zaznajamianie i objaśnianie polityki UE wobec rolnictwa,
 • organizowanie seminariów i warsztatów naukowych oraz zawodowych,
 • rozwijanie pakietu usług doradczych, ich wielofunkcyjności i kompleksowości oraz podnoszenie jakości świadczonych usług przez stowarzyszenia,
 • uelastycznianie struktury organizacyjnej stowarzyszenia.