Stowarzyszenie „Zdrowa Żywność – Zielone Płuca Polski”

Stara Moczalnia 1;
16 – 100 Sokółka
Nr KRS 0000454807 z dnia 26.03.2013 r.
Kontakt: 85 711 17 34, paczkaodrolnika@wp.pl

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • wszechstronne wspieranie aktywności jego członków i środowiska,
 • wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu,
 • promocja podmiotów działających na terenie działalności stowarzyszenia,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju gminy,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie działalności stowarzyszenia,
 • ochrona i promocja wartości przyrodniczych i kulturowych,
 • wspomaganie inicjatyw lokalnych i regionalnych na rzecz informacji, doradztwa i szkolenia,
 • wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych,
 • działanie na rzecz integracji społecznej,
 • zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich,
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,
 • podnoszenie wartości i promocja lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie   małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynku dzięki wspólnym działaniom,
 • wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000,
 • wspieranie i propagowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego,
 • wspieranie i propagowanie produkcji zdrowej żywności.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, imprez kulturalnych oraz działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • działania mające na celu wyrównanie dysproporcji społecznych,
 • podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo-obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie,
 • promocję i organizację wolontariatu oraz działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, hazardowi itp.,
 • działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.