Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej

ul. Knyszyńska 2A;
16-140 Korycin
Nr KRS 0000165114 z dnia 13.06.2003

Obszar działania: gmina

Główne cele:

 • wspieranie wszelkich inicjatyw samorządowych gminy Korycin mający na celu  polepszenie warunków społeczno-gospodarczych i socjalnych mieszkańców gminy, a w szczególności wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,
 • promowanie regionu ziemi korycińskiej i zabieganie o pozyskiwanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych,
  ochrona praw osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnienie wiedzy na temat rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie ich umiejętności zawodowych,
 • kształtowanie opinii i ocen na temat integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dążenie do likwidacji barier transportowych i architektonicznych oraz urbanistycznych na obszarze działania towarzystwa,
 • rozwiązywanie problemów ochrony środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych regionu.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i seminariów itp.,
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, gier i zabaw efektywnej rehabilitacji społecznej,
 • dowożenie dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne, rehabilitacyjne i sportowe,
 • upowszechnienie wiedzy o integracji osób niepełnosprawnych oraz szerzenie kultury wzajemnego poszanowania,
 • współudział w inicjowaniu nowych przedsięwzięć samorządu gminy Korycin na rzecz mieszkańców gminy w celu podniesienia warunków socjalnych oraz opieki zdrowotnej,
 • współdziałanie z władzami, organizacjami,
 • opieka nad osobami samotnymi i potrzebującymi opieki socjalnej,
 • promowanie, utrwalenie i upowszechnianie wiedzy o regionie,
 • działalność integrująca mieszkańców poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia głównie pracowników i działaczy samorządu gminnego.