XXIV Sesja Rady Powiatu

7 września odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Sokólskiego. Po rozpoczęciu zebrania (o godzinie 14.00) i zdaniu sprawozdań z poprzednich sesji, Członek Zarządu Alicja Rysiejko zdała sprawozdanie Starosty z wykonywania uchwał Rady Powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku.

Jednym z punktów obrad, było podanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego

SP ZPO  w Krynkach za I półrocze 2016 r.

 

SP ZPO w Krynkach w I połowie 2016 r. uzyskał przychody w kwocie
801 523,16 zł co stanowi 50,10 % wykonania planu na 2016 r. SPZPO w Krynkach poniósł koszty swojej działalności w kwocie 795 058,57 zł, a tym samym I półrocze 2016 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym o wartości 6 464,59 zł.

Zobowiązania SP ZPO w Krynkach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 131 987,36 zł i były niższe o 9 005,83 zł od zobowiązań ogółem z końca 2015 r. SP ZPO w Krynkach na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań długoterminowych. Należności SP ZPO w Krynkach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 95 318,80 zł i były to należności z NFZ za wykonane świadczenia opieki zdrowotnej. Powyższe dane wskazują na utrzymywanie się stabilnej sytuacji finansowej SP ZPO

w Krynkach. Zakład uzyskuje planowane przychody i pokrywa z nich koszty swojej działalności.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za I półrocze 2016 r.

 

SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej w I półroczu 2016 roku osiągnął przychody w kwocie 4 528 052,67, co stanowi 48,43% wykonania planowanych przychodów na 2016 r.

SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej poniósł koszty w kwocie 4 486 366,64, tym samym osiągnął zysk w kwocie 41 686,03. Zobowiązania zakładu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 575 458,86 zł i były o 295 916,29 zł niższe od stanu zobowiązań z końca 2015 roku.

Zakład nie posiadał zobowiązań długoterminowych. Należności SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 652 014,70 zł i były to głównie należności z NFZ za wykonane świadczenia opieki zdrowotnej. Zobowiązania zakładu są regulowane na bieżąco, a ich wartość zmniejszyła się w porównaniu ze stanem z końca 2015 roku.

 

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Sokółce za I półrocze 2016 roku

 

 

SPZOZ w Sokółce w I półroczu 2016 roku uzyskał przychody ogółem w kwocie 15 469 831,39 zł, co stanowiło 49,25 % wykonania planu finansowego na rok 2016. SP ZOZ w Sokółce w I półroczu 2016 r. poniósł koszty w kwocie 16 212 095,23 zł, co stanowi 49,85% planu. Zobowiązania wymagalne wynosiły 184,00 zł i były o 95 737,00 zł niższe od stanu zobowiązań wymagalnych z dnia 31 grudnia 2015 r. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3 598 827,63 zł., ich wartość była o 209 716.74 zł niższa od zobowiązań z końca 2015 r. Należności zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 1 810 502,04 zł i były  to należności z NFZ z tytułu wykonania świadczeń medycznych. SPZOZ w Sokółce terminowo reguluje swoje zobowiązania, których wartości są niższe w porównaniu ze stanem z  końca 2015 roku.

Starosta Sokólski Piotr Rećko na sesji Rady Powiatu wyjaśnił, że wysokie koszty działalności szpitali wynikają z tego, że względu na dobro pacjentów robią nadwykonania, za które NFZ rozlicza się zazwyczaj pod koniec każdego roku. Gdyby szpitale nie wykonywały nadplanowych świadczeń musiałyby odsyłać pacjentów do innych placówek. Nadwykonania zwiększają liczbę udzielonych świadczeń, co niestety ponosi za sobą dodatkowe koszta.

Kolejny punkt dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego ,,Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie” w ramach rządowego programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”.

Program ten ma na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach, a szczególnie kreowanie zdrowego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom oraz zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży a także promowanie zdrowego stylu życia. Jest to bardzo duży sukces. Wydział Rozwoju i Promocji pozyskał 88 680zł dofinansowania. Naszym wkładem własnym będzie praca ludzi, która została wyceniona na 11 250zł lecz jako, że jest to wolontariat, z budżetu Powiatu nie zostanie przeznaczona na to ani złotówka.

Starosta zaznaczył zebranym, że nie są to jedyne pozyskane środki z funduszy zewnętrznych.

Przypominamy:

Pozyskaliśmy środki na projekt ,,Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej na lata 2016-2017. Całkowita wartość projektu to 450 013zł. Łącznie dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 403 413zł. Wkładem Powiatu będzie wolontariat i wkład rzeczowy wyceniony na 40 600zł oraz wkład finansowy w wysokości 6 000zł.

Otrzymaliśmy również pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. To 6 484 499,44zł na ,,Modernizację obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”, gdzie całkowita wartość wynosi 8 211 994,62zł, z czego wkład własny Powiatu Sokólskiego to 1 727 495,18zł. Drugi projekt w ramach RPOWP to  „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Zakłada on realizację praktyk lub staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak również staży dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wartość całkowita projektu: 999 198,46zł, w tym dofinansowanie 949 238,46zł.

Radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnym Powiatu Sokólskiego. Dieta jest rekompensatą za utracone zarobki, oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. Radni zaakceptowali obniżenie wysokości diet o 14% w skali roku. Jest to 42 696 zł mniej.

Rozpatrzono też skargę byłego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mirosława Biernackiego na Starostę Sokólskiego Piotra Rećko. Zarzuty nie potwierdziły się, w związku z czym Radni w głosowaniu uznali skargę za bezzasadną.

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .