XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego, jak zazwyczaj, zapoczątkowana została przyjęciem przez radnych protokołu z poprzedniej sesji. Wzięło w niej udział 16 radnych – obrady były prawomocne. Następnie przystąpiono do interpelacji i zapytań radnych. Głos zabrał Jarosław S. Hołownia, który m.in. chciał poznać powody odejścia niektórych pracowników Starostwa Powiatowego. „To są dane indywidualne, decyzje poszczególnych osób. Może pan pytać o politykę kadrową” – odpowiedział Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Radnego również interesowały sprawy nowych inwestycji na terenie Powiatu Sokólskiego – budowy rampy przeładunkowej blisko Eko–Grilu. Jarosław Sylwester Hołownia zarzucił małą odległość inwestycji od budynków mieszkalnych. Odnosząc się do tej kwestii Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział:

„Każdą inwestycję, która jest negatywna dla mieszkańców, oceniam negatywnie. Jeśli są inne miejsca, by wprowadzić daną inwestycję (przykładem jest Nowy Dwór), to można wybrać miejsca bardziej przyjazne dla inwestorów i mieszkańców.”

W następnej kolejności Członek Zarządu Alicja Rysiejko przedstawiła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami. Zwróciła uwagę między innymi na sprawę przystąpienia do gazyfikacji regionu.

Następnie Dariusz Wojtecki – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa powiatu sokólskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prezentacja zawierała informacje dotyczące ilości etatów w straży pożarnej, organizacji ochotniczej straży pożarnej. „Jesteśmy dużym powiatem, drugim zaraz po białostockim” – podkreślał p.o. Komendanta – „Nie możemy działać bez ochotniczej straży pożarnej.” P.o. Komendanta przedstawił również cele i kierunki działania powiatowej straży pożarnej. Są one niezmienne od kilku lat – pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zagrożeń i poprawa bezpieczeństwa obywateli. Omówiony został również potencjał straży pożarnej, między innymi na Posterunku OSP w Dąbrowie Białostockiej – zdaniem p.o. Komendanta jest tam za mało ratowników.

Po prezentacji Krzysztof Pawłowski – Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Sokółce przedstawił sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

„Głównymi przestępstwami są przestępstwa kryminalne – mówił. – Jesteśmy coraz bardziej skuteczni. Co roku przestępczość spada, przy czym zachowujemy dobrą wykrywalność.”

Następnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028, który zreferowała Maria Jurgiel – Skarbnik Powiatu. Zmiana była uzasadniona wprowadzeniem do przedsięwzięć zadania „Dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu” na podstawie umowy zawartej przez Powiat Sokólski z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na lata 2017-2018. Zmianie również uległy planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2017, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową.

Informacje dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie sokólskim za rok 2016 przedstawił Dyrektor PCPR Wojciech Obiała, który mówił również o działalności jednostki w roku 2016 oraz przedstawił wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

„Przystąpiliśmy do pracy nad utworzeniem następnego domu dziecka: w Różanymstoku. Prace są już zaawansowane” – mówił Dyrektor Obiała.

O wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Zarząd Powiatu na rozwój sportu na terenie powiatu sokólskiego mówił Jakub Fic – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji. W tym roku zostało zrealizowanych 19 umów, wszystkie zadania zostały wykonane. Nie wykryto żadnych uchybień dotyczących finansowania.

Następnie rozpatrzono projekt uchwały intencyjnej w sprawie partycypacji finansowej Powiatu Sokólskiego w realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” Anna M. Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła cele projektu. Chodzi w nim przede wszystkim o podniesienie standardu i jakości usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce oraz poprawę dostępności do świadczeń w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych powiatu sokólskiego.

Piotr Białomyzy
Piotr Krasnodębski

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .