Jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego

Majowe obrady Sesji Rady Powiatu Sokólskiego zostały rozpoczęte przyjęciem przez radnych protokołu z poprzednich sesji. W sesji wzięło udział 17 radnych – obrady były prawomocne.

Następnie Członek Zarządu Alicja Rysiejko przedstawiła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami. Kierownik Referatu Kultury oraz Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk przedstawiła Sprawozdanie  Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016. Powiat wspierał m.in przedsięwzięcia kulturalne mające istotne znaczenie dla kultury Powiatu Sokólskiego, propagował dziedzictwo kulturowe, wspierał wydawnictwo upowszechniające historię i kulturę Powiatu Sokólskiego, współorganizował obchody świat narodowych, wspierał i upowszechniał kulturę fizyczną itp.

Następnie Małgorzata Ejsmont – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,  przedstawiła informacje o stanie bezrobocia w powiecie sokólskim w roku 2016.  Przedstawiła strukturę bezrobocia, programy rynku pracy realizowane przy udziale środków FP i rolę pośrednictwa zawodowego.

W relacji między rokiem 2015 a 2016 odnotowano spadek bezrobocia z 15% na 13%.  – mówiła dyrektor Małgorzata Ejsmont.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce przedstawiła również informacje dotyczące realizacji „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2022 pn. SYNERGIA II” – charakterystykę rynku pracy, misję i celów programu.

Radni rozpatrzyli projekty uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Projekty uchwał dotyczyły gminy Janów (droga 1307B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 671 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1308B i drogi Nr 1326 B na odcinku przebiegającym przez m. Kizielany)  oraz gminy Szudziałowo (droga Nr 1275B Ostrówek – Pierożki

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz przedstawiła projekty uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Sokółce. W skład rady powołano  Krzysztofa Krasińskiego – Przedstawiciela Wojewody Podlaskiego.

Radni rozpatrzyli pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za Rok 2016, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2016, Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z zakładów na dzień dzisiejszy nie ma minusowego budżetu.

Nasze wszystkie szpitale są na plusie i wszystkie mają pomysł na siebie, na rozwój, dobrze leczą pacjentów – komentował Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Sokólskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016  referowała Maria Jurgiel – Skarbnik Powiatu. Część sprawozdania z wykonaniem planów finansowych ZOZ-ÓW za rok 2016 przedstawiła Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Informacje o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2016 przedstawił Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Leszek Stankiewicz.

Zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego Łukasz Moździerski odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Odczytał również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Sutkowski odczytał opinię o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2016 oraz wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

W głosowaniu Radni jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

Na zakończenie XXXII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Sekretarz Katarzyna Nowak została odznaczona medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Serdecznie gratulujemy.

Materiał: Piotr Białomyzy, Piotr Krasnodębski

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .