XXXIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęła się od przyjęcia protokołu XXXII sesji Rady Powiatu. Następnie, Starosta Sokólski Piotr Rećko przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie miedzy Sesjami.

Podczas sesji rozpatrzono informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu sokólskiego. W przedstawionym przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Krzysztofa Bakunowicza raporcie uwzględnione został między innymi stan czystości wód powierzchniowych, emisja zanieczyszczeń powietrza, ocena jakości wód podziemnych. Podjęty został również temat gospodarki odpadami, hałasu komunikacyjnego i wpływu pola elektromagnetycznego.

Następnie rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawię przyjęcia Strategii rozwiazywania problemów społecznych w powiecie sokólskim na lata 2014-2020.

Działania ujęte w strategii mają na celu między innymi podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych poprzez likwidacje barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych i zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wobec osób z niepełnosprawnością, wychowanków pieczy zastępczej oraz klientów urzędu pracy. Strategię przedstawiła Iwona Woronowicz.

Na sesji rozpatrzono również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – uchwała dotyczy działki zabudowanej przy ulicy  1-go Maja 13 w Sokółce – ma ona zostać przeznaczona na realizacje zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej i promocji powiatu. Uchwałę przedstawił Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Leszek Stankiewicz.

 

Zdjęcia: Grażyna Czerska
Tekst: Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .