,,Sprawni i samodzielni”

,,Sprawni i samodzielni” projekt  sfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego i Starostę Sokólskiego  w ramach Rządowego programu  Bezpieczna +

W roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.  Korczaka w Sokółce, od 1 września do 31 grudnia 2017 r., jest  realizowany projekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Bezpieczna + , dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty, Wojewodą Podlaskim a Starostą Sokólskim.

Na realizacje projektu w Gimnazjum pozyskaliśmy kwotę 15284 zł, na realizacje projektu w Szkole Przysposabiającej do Pracy pozyskaliśmy kwotę 16135 zł.

Główny cel programu to poprawa bezpieczeństwa uczniów  w szkole i poza nią, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Uczestnikami projektu są podopieczni SOSW w Sokółce: 12-tu uczniów gimnazjum i 15-tu uczniów Szkoły Przysposabiającej  do Pracy oraz rodzice.

Beneficjenci projektu będą uczestniczyli w różnorodnych formach zajęć:

  • Warsztatach dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci  ,,Jestem bezpieczny w sieci”;
  • Wycieczce do Surażkowa – do Gospodarstwa Agroturystycznego;
  • Wycieczce do Warszawy;
  • Spotkaniach z dietetykiem pod hasłem ,,Wiem co jem”;
  • Warsztatach kulinarnych pod hasłem „Wiem co jem”;
  • Wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego „Młynareczka” w Malawiczach Górnych;
  • Dniu bezpieczeństwa  przeciwpożarowego;
  • Warsztatach rozwijania umiejętności psychospołecznych takich jak komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami pod hasłem ,,Wiem kim jestem”;
  • Zakupionych zostanie 6 laptopów na użytek wychowanków ośrodka.

Jakościowymi rezultatami  zaplanowanych działań będzie:

– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole jak i poza nią;

– poprawa klimatu społecznego w szkole;

– zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów, umiejętności bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni;

– wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi uczniów niepełnosprawnych;

– wykształcenie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

– rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, takich jak komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami;

– poprawa orientacji uczniów w  środowisku miejskim i korzystania z różnych środków komunikacji;

– zwiększenie świadomości oraz  wpływu rodziców na poprawę  jakości  życia swojego i dziecka w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, przeciwpożarowego  i zdrowotnego;

– rozwinięcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.

Udział w projekcie  w sposób przystępny i atrakcyjny wzbogaci  wiedzę i umiejętności uczniów  z zakresu dbania o własne bezpieczeństwo, uczuli na zagrożenia cywilizacyjne,  wskaże sposoby walki z nimi, przez co uwrażliwi i przyczyni się do podniesienia świadomości tych zagrożeń wśród uczniów i rodziców.

Dorota Kozaczyńska

Lila Zajkowska

Katarzyna Zalewska

image_printDrukuj
Tagged , , , .